L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província per a foment de la llengua i cultura popular valenciana, anualitat 2024, una subvenció per import de 1.839,20€ per al “CONCERT DE DANI MIQUEL” dins de les activitats de la FIRETA DE SANT ANTONI amb una despesa  de dos mil dos-cents noranta-nou euros (2.299,00 €). La subvenció ascendix a més del 80% del gasto total.

Logo Diputacion Alicante

 

Historic de noticies

Últimes notícies