La Llei General de Consumidors i Usuaris arreplega els següents drets bàsics:

Dret a la protecció de la seua salut i la seua seguretat: 

  • Els productes i serveis destinats al consum no han de suposar perill per a la salut i seguretat física dels que els consumixen.   
  • La Generalitat i els ajuntaments vetlen pel compliment de la Llei i exerceixen l’adequada vigilància i control, prevenint i sancionant qualsevol infracció que supose un perjudici per a la seguretat i la salut dels consumidors.  

Dret a la protecció dels seus interessos econòmics i socials:

El consumidor té dret a:  

  • Exactitud en el pes i mesura dels béns.  
  • Aplicació del règim legal dels preus.  
  • Entrega de les factures clares i exactes.  
  • Publicitat veraç i objectiva.  

Dades d’interés:

Dia d’atenció al públic: tots els dimecres de la setmana en horari de 9:00 a 14:00 hores.

Dret a la reparació dels danys i perjudicis: 

  • El consumidor té dret a ser indemnitzat pels perjudicis que puguen ocasionar-li activitats que no respecten els seus drets. Per a això, és necessari efectuar la reclamació corresponent en els termes establerts per la Llei.  

Dret a la informació i a l’educació: 

  • Els consumidors tenen dret a qualsevol classe d’informació relacionada amb el consum. La publicitat ha de ser veraç i objectiva, i ha de respectar la llibertat d’elecció del consumidor i, en especial, la dels col·lectius amb particular necessitat protecció com ara xiquets, dones i persones majors.   
  • En aquest sentit, les OMIC presten serveis d’assessorament i informació, i serveixen de llit per a reclamacions.  

Dret a la representació per associacions de consumidors: 

  • Els consumidors tenen dret a participar, ser consultats i representats, per mitjà de les associacions de consumidors, en tots els assumptes relacionats amb el consum. Aquestes associacions, a més, serveixen de llit per a l’exercici dels drets individuals i col·lectius dels consumidors.  

Dret a la protecció davant de situacions d’inferioritat, subordinació o indefensió: 

L’administració pública té com a missió evitar i suplir en tot moment les situacions d’inferioritat, subordinació i indefensió en què poguera trobar-se el consumidor, individualment o col·lectivament.