REHABILITACIÓ I PATRIMONI CULTURAL

Informació, consultes i gestions dels següents apartats:

 • Gestió del Catàleg de Béns i Espais Protegits. Llei de Patrimoni Cultural Valencià i normativa urbanística.
 • Assessorament de les obres permeses segons la legislació vigent i de les tramitacions a realitzar.
 • Ajuda en la tramitació de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges consistent en:
 • Informació i assessorament dels tipus de subvenció i intervencions permeses
 • Entrega d’impresos reglamentats per a les sol·licituds i explicació de la documentació a presentar

Estat actual de les ajudes a data del 24/02/2006:

Pendent de declaració com a àrea de rehabilitació de centres històrics del nucli antic de Muro. Per a la resta de les pedanies (Setla, Turballos, Benàmer), l’inici de les tramitacions per a la declaració del tipus d’àrea adequada a les seues característiques particulars estarà condicionada a la normativa del nou decret de la Generalitat Valenciana per al nou Pla d’Habitatge 2005-2008, pendent de publicació.

 

Dades d’interés

Telf: 96 553 05 57 – Extensió serveis tècnics: 5

DOCUMENTCIÓ PROVISIONAL PER A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ D’HABITATGES FINS A LA PUBLICACIÓ DEL NOU DECRET

 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant i cònjuge
 • Impresos degudament emplenats
 • Fotocòpia de l’escriptura de la casa
 • Informe cadastral de la superfície útil de l’edifici
 • Certificat de l’antiguitat de l’habitatge
 • Declaració de renda i certificat d’imputacions segons els casos
 • Projecte firmat per un tècnic competent (segons el tipus d’obra)
 • Pressupost desglossat de les obres
 • Memòria de l’actuació
 • Sol·licitud de llicència d’obres
 • Fotocòpia del rebut de la contribució
 • Certificat de l’empadronament

 

Condicions generals dels sol·licitants (pot variar segons els casos):

 • Antiguitat de l’edifici superior a 15 anys
 • No ser titular d’un habitatge de protecció oficial, no haver gaudit d’una altra ajuda i no tenir altre habitatge al terme municipal de Muro.
 • Els habitatges han de destinar-se a residència habitual i permanent
 • Ingressos familiars no superiors a 3,5 voltes el salari mínim interprofessional.

 

Ajudes:

 • 25% del pressupost protegit fins a un màxim de 2.480 euros o 3.100 euros quan els sol·licitants siguen majors de 65 anys.

INFORMACIÓ GENERAL QUE POT VARIAR SEGONS ELS CASOS/ CONSULTEU L’AJUNTAMENT DE MURO – OFICINA TÈCNICA