Programes generals

La Llei 5/1997, de 25 de juny de la Generalitat, que regula el sistema de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, estableix que els serveis socials generals es prestaran per equips interdisciplinars i romandran integrats pels següents serveis i programes:

1. Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Tècnic.  Dirigit a tots els ciutadans per a informar-los, orientar-los assessorar-los al voltant del seus drets, l’exercici dels esmentats i dels recursos socials adequats per a resoldre les seues necessitats.  L’horari d’atenció és de dimarts i dijous de 8 a 15 hores i es necessari sol·licitar cita prèvia.

2. Servei d’ajuda a domicili.  Per a prestar atenció de caràcter domèstic, psicològic, rehabilitador, social, personal i educatiu, quan la situació individual o familiar siga d’especial necessitat, procurant la permanencia de la persona en el seu nucli familiar o convivencial d’orige.

3. Programes de cooperació social.  Per a impulsar i fomentar la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social, de forma que es facilite una integració més eficaç de les persones en la societat, així com l’animació comunitaria en la seua finaliat de promoure activitats grupals tendents a que siguen les mateixes persones d’una comunitat els que assumeixen la problemàtica, buscan solucions a la mateixa.

– Fira de la Solidaritat.

Dades d’interés:

Centre Social Matzem: Plaça Matzem, 5, Muro d’Alcoi (Alacant), CP: 03830

Telèfon: 96 651 61 04
Fax: 96 651 66 68

Correu electrònic: lljorda@vilademuro.net

Coordinadora: Mª Llum Jordà i Domínguez

 4. Programes de convivencia i reinserció.  Orientats a promoure la convivencia social i familiar, així com a possibilitar la integració en la comunitat.

Taller de Prevenció i Inserció Social (TAPIS), dirigit a persones amb enfermetat mental majors  de 18 anys.

5. Programes d’oci i temps lliure.  Que podran ser gestionats per l’Administració de la Generalitat, per les Entitats Locals en el seu àmbit territorial i per institucions o associacions promogudes per la iniciativa privada.

– Ludoteca “elraco.com”. Dissabtes de 17 a 21 hores (d’octubre a juny).  Majors de 10 anys
– Local jove “el canyaret”. Divendres i dissabtes de 20 a 24.30 hores.  Majors de 16 anys (matriculats a 3r d’ESO)

6. Programes d’atenció a les necessitats més bàsiques.  Per a aquells ciutadans que no les poden resoldre soles, mitjançant la gestió de les prestacions econòmiques.  Es tracta d’unes ajudes per a cobrir necessitats bàsiques de forma temporal front a situacions greus i d’emergencia i que afecten a la seua autonomia personal, social i econòmica.

7. Programes de prevenció i reinserció social.  Que tindran com objecte el desenvolupament de la intervenció social en persones o grups d’alt risc que necessiten ajuda per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció en el medi social.

-Programa Municipal de Drogodependencias.
– Programa d’Abssentisme.