Patrimoni i rehabilitació

Planejament
Polígon Industrial el Pi

Les consultes urbanístiques seran ateses:

1.- Mitjançant cita prèvia telefònica. Ha de telefonar prèviament al 965 530 557 per a concertar una CITA PRÈVIA per a consulta telefònica. L’horari per a sol·licitar la cita prèvia telefònica és de dilluns a divendres d’11.30 h a 13.30 h. Una vegada reservada la cita prèvia telefònica se li confirmarà el dia i hora en què el tècnic assignat es posarà en contacte amb vosté.

2.- Per correu electrònic (oficinatecnica@vilademuro.net).

3.- Per registre d’entrada, mitjançant instància general, especificant que es tracta d’una Consulta per a l’Oficina Tècnica.

4.- Mitjançant cita prèvia presencial.

No s’atendrà cap consulta sense cita prèvia.

1.- ATENCIÓ TELEFÒNICA

Per a efectuar qualsevol consulta urbanística via telefònica als tècnics de l’Àrea d’Ordenació del Territori i Serveis (Oficina Tècnica) és necessari sol·licitar CITA PRÈVIA en el telèfon 965 530 557. L’horari per a sol·licitar aquesta CITA PRÈVIA serà de dilluns a divendres d’11.30 h a 13.30 h.

Per a poder ser atés de manera més efectiva, se li requeriran les dades següents:

1. Nom de l’interessat

2. Telèfon de contacte

3. Emplaçament i Referència Cadastral

4. Núm. d’expedient (en cas de ser consulta sobre un tràmit ja iniciat)

5. Consulta

Posteriorment, el tècnic assignat es posarà en contacte amb vosté per a resoldre la consulta segons l’horari següent:

Arquitecta tècnica municipal

Rosa Martínez

dimarts, d’11.30 h a 14.30 h

Arquitecta municipal

Agnés Alabort

dimarts, d’11.30 h a 14.30 h

Enginyer tècnic industrial

Juan Andrés Marqués

dimecres, d’11.30 h a 14.00 h

Les consultes que per la seua extensió o complexitat no puguen ser contestades breument, es resoldran mitjançant l’emissió d’INFORME TÈCNIC. Per a això, en aquest cas, se li indicarà que és necessari que es formule la consulta per escrit per registre d’entrada.

2.- ATENCIÓ MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC

Per a realitzar una consulta via correu electrònic és necessari enviar-la a l’adreça oficinatecnica@vilademuro.net

Les entitats col·laboradores de l’Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques (ECUV) poden formular les seues consultes a través del mateix correu electrònic especificant en l’assumpte ECUV – Consulta sobre…

Per a poder ser atés de manera més efectiva, ha d’anotar les dades següents:

1. Nom de l’interessat

2. Telèfon de contacte

3. Emplaçament i Referència Cadastral

4. Núm. d’expedient (en cas de ser consulta sobre un tràmit ja iniciat)

5. Consulta

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL

Per a efectuar qualsevol consulta urbanística als tècnics de l’Àrea d’Ordenació del Territori i Serveis (Oficina Tècnica) presencialment és necessari sol·licitar CITA PRÈVIA en el telèfon 965 530 557. L’horari per a sol·licitar aquesta CITA PRÈVIA serà de dilluns a divendres d’11.30 h a 13.30 h.

Per a poder ser atés de manera més efectiva, se li requeriran les dades següents:

1. Nom de l’interessat

2. Telèfon de contacte

3. Emplaçament i Referència Cadastral

4. Núm. d’expedient (en cas de ser consulta sobre un tràmit ja iniciat)

5. Consulta

4.- AMB QUIN TÈCNIC SOL·LICITAR CITA PRÈVIA

Per a saber amb quin tècnic municipal ha de sol·licitar la cita segons l’objecte de la seua consulta, pot acudir al quadre de distribució de matèries següent; si no, se li n’assignarà un des de l’Àrea, per això és important que explique amb claredat el motiu de la seua consulta.

Arquitecta tècnica municipal

Rosa Martínez

Informació Urbanística Municipal, Autonòmica, Estatal i Sectorial.

Entre altres matèries:

-Les obres de modificació o reforma.
-Demolició de construccions.
-Llicències de 2 ocupació.
-Sol·licituds en relació a camins.
-Construcció de casetes d’eines/hivernacles.
-Llicències de tanques.
-Informes de compatibilitat urbanística.
-Segregacions en sòl rústic i urbà, informes de divisió horitzontal.
-Informes urbanístics.
-Informes de no infracció.

Arquitecta municipal

Agnés Alabort

Informació urbanística municipal, autonòmica, estatal i sectorial.

Entre altres matèries:

-Qüestions de planejament.
-Edificacions de nova planta, ampliacions.
-Canvis dús de ledifici.
-Rehabilitacions integrals dedificis.
-Llicències de primera ocupació.
-Llicències per a rehabilitació de façanes a Nucli històric tradicional.
-Projectes durbanització, reparcel·lacions, expropiacions etc.
-Informes urbanístics.
-Informes de no infracció.

Enginyer tècnic industrial

Juan Andrés Marqués

Entre altres matèries:

-Activitats.
-Llicències sobre instal·lacions elèctriques.
-Llicències sobre instal·lacions aigua, sanejament, gas etc.
-Llicències sobre instal·lacions de telecomunicacions, plans de desplegament.
-Llicències plaques fotovoltaiques.

L’atenció serà realitzada en els horaris següents depenent del tècnic assignat segons la consulta:

Arquitecta tècnica municipal

Rosa Martínez

– dimarts, d’11.30 h a 14.30 h

Arquitecta municipal

Agnés Alabort

– dimarts, d’11.30 h a 14.30 h

Enginyer tècnic industrial

Juan Andrés Marqués

– dimecres, d’11.30 h a 13.30 h

Si finalment no necessita la cita que prèviament ha reservat, cancel·le-la a través de la seu electrònica o en els telèfons o correus esmentats.

En la petició de llicència d’obres, es presentarà el projecte en format digital (cd)

Dades d’interés

Telf: 96 553 05 57 – Extensió serveis tècnics: 5

Punt Informació Cadastral (P.I.C.)

En base a la resolució de 29 de març de 2005, de la Direcció General del Cadastre, per la qual s’aprova el règim d’establiment i funcionament dels Punts d’informació Cadastral (PIC).

L’Ajuntament de Muro de Alcoy disposa de l’esmentat servei PIC, mitjançant el qual qualsevol contribuent pot sol·licitar certificació cadastral al voltant dels seus béns immobles, en l’àmbit de tot el territori nacional.

El PIC de Muro de Alcoy està situat a les oficines dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament , en horari de 9 h a  14 h, de dilluns a divendres.

Per accedir a l’esmentat certificat, el titular cadastral haurà de signar la sol·licitud que se li facilitarà en el moment del tràmit, i hi haurà d’aportar còpia del DNI.

En cas que el titular cadastral siga difunt, el sol·licitant haurà d’acreditar documentalment la seua relació directa amb l’esmentat bé.

NOVETAT: Els ciutadans poden obtindre a través d’Internet, la notificació electrònica dels nous valors.  De forma gratuïta des dels punts d’informació catastral (PIC), mitjançant una clau concertada que prèviament es remetrà als intere

Enllaços altres web

  • SUMA Gestió Tributària – Horari d´atenció al públic de l’oficina itinerant: dilluns laborables de 10 h a 13 h.