Les vies de defensa dels nostres drets

La millor forma d’evitar problemes consisteix a estar ben informat sobre els nostres drets i obligacions amb caràcter previ al consum d’un producte o a l’ús d’un servei. Per a això tenim a la nostra disposició les associacions de Consumidors, les OMIC i les delegacions territorials de la Direcció General de Consum del Govern Valencià.

Així mateix, és molt recomanable demanar, quan corresponga, un pressupost escrit i degudament desglossat amb anterioritat a la compra d’un producte o a la prestació d’un servei. En tot cas, hem de demanar sempre el corresponent justificant, contracte o factura de l’operació realitzada i també, si és el cas, la garantia degudament segellada. Convé també que guardem la publicitat del producte o establiment. Tots aquests documents hem de conservar-los durant un període de temps prudencial ja que poden ser necessaris quan hi haja algun problema i són fonamentals per a poder reclamar. Si en adquirir un producte o contractar la prestació d’un servei sorgeix algun problema, devem, en primer lloc, informar-nos dels drets que tenim i, després, exposar directament la queixa i la nostra petició concreta davant de l’establiment on es va adquirir el producte o davant de qui va prestar el servei per a intentar arribar a un acord amistós. Si no aconseguim arribar a un acord, convé reiterar la reclamació per escrit, de manera que en quede constància.

Quan d’aquesta manera no s’aconseguisca resoldre el problema satisfactòriament, tenim les opcions següents:

 

  • Presentar una reclamació per la via administrativa.
  • Acudir al sistema arbitral de consum.
  • Acudir als tribunals de Justícia.

Dades d’interés:

Dia d’atenció al públic: tots els dimecres de la setmana en horari de 9:00 a 14:00 hores.