Objectius

Les sigüents prestacions es poden sol·licitar en el departament de Serveis socials de l’Ajuntament de Muro o resoldre qualsevol dubte al voltant. És necessari sol·licitar cita prèvia al telèfon 96 651 61 04, o al Centre Social Matzem.

* Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI). Ajudes d’emergencia. Ajudes econòmiques dirigides a unitats familairs, per a atendre situacións greument deteriorades, de necessitat o amb greus problemes específics que afecten a la seua autonomia personal, social i econòmica.
Més informació

* Renda Garantitzada de Ciudadania. Prestació econòmica destinada a persones que carezcan de recursos econòmics i vinculada al compromis deels destinataris de promoure de forma activa la seua inserció sociolaboral.
Més informació

* Servei d’Ajuda a Domicili. Per a donar atenció de caràcter domèstic, psicològic, rehabilitador, social, personal i educatiu, quan la situació individual o familiar siga d’especial necessitat, procurant la permanència de la persona en el seu nucli familiar o convivencial d’orige.

* Teleassistència. Es tracta d’un servei telefònic que permiteix a l’usuari estar les 24 hores del dia en contacte permanent amb una central d’alarmes, des d’on es rep qualsevol incidència que puga ocòrrer en el domicili dels usuaris i cobrir l’estentada emergència el més abans possible. Dirigit a persones que viuen soles i/o amb dificultats en la seua autonomia personal.

Dades d’interés:

Centre Social Matzem: Plaça Matzem, 5, Muro d’Alcoi (Alacant), CP: 03830

Telèfon: 96 651 61 04
Fax: 96 651 66 68

Correu electrònic: lljorda@vilademuro.net

Coordinadora: Mª Llum Jordà i Domínguez

Familia, infancia i adopció

* PEI per acolliment familiar. Prestacions dirigides a famílies que tenen en régim d’acollidia a algun menor durant un temps determinat.

Més informació

* Títol de família nombrosa

* Adopcions nacionals e internacionals

* Col·laboració i seguiment de menors amb mesures judicials

Tercera edat

* PEI de desenvolupament personal. Ajudes destinades a la eliminació de barreres que impedisquen movilitat en la vida diària de les persones majors de 60 anys i amb dificultats en la seua autonomia.
Més informació

* Prestació No Contributiva de jubilació. Assegura a tots els ciutadans majors de 65 anys i sense dret a pensió contributiva, una prestació econòmica, assistència médico-farmaceútica gratuïta i serveis socials complementaris.
Més informació

* Club de convivència. Centre destinat a la convivència i intercanvi d’experiències de les persones de la tercera edat, mitjançant la organització d’activitats d’oci i temps lliure, culturals i molt especialment les que promouen la seua qualitat de vida. A Muro, el Club de Convivència es troba ubicat en el carrer doctor Fleming, 10, telèfono: 96 553 14 87

* Sol·licitut d’ingrés en centres de diferent tipologia: centres de dia, residències, vivendes tutelades…
Més informació

* Programes d’ajudes per a sufragar estancies de respir en residències i centres de dia
Més informació

* Targeta cultural tercera edat. Dirigida a aquelles persones jubilades o pensionistes, majors de 55 anys. Amb la targeta es poden obtindre descomptes en l’accés al teatre, museus, cines…
Més informació

* Targeta de transport interurbà. Reducció del preu del bitllet en transport interurbà dins de la Comunitat Valenciana. Dirigit a majors de 65 anys o pensionistes, amb ingressos que no superen el Salari Mínim Interprofesional.
Més informació

* No estigues soles a Nadal. Destinat a aquelles persones que es troben soles els dies de Nadal, amb l’objectiu de passar-los en companyia, en un ambient familiar i festiu.
Més informació

* Vacances socials i IMSERSO.
Més informació

* Programa de Termalisme.
Més informació

 

Persones amb discapacitat

* Reconeixement i valoració de la situació de minusvalidessa
Més informació

 

* Pensió No Contributiva per invalidessa. Garantitza a les persones amb minusvalidessa en grau igual o superior al 65%, la prestació econòmica, així com assitència médico-farmaceútica gratuïta i serveis socials complementaris.
Més informació

 

* PEI per a persones amb minusvalidessa. Ajudes dirigides a persones amb problemes motors i sensorials, amb l’objectiu de fomentar la seua autonomia i manteniment en el seu entorn.
Més informació

 

* Sol·licitut d’ingrés en centres de diferent tipologia: centres de dis, residència, vivenda tutelada…
Més informació

* Sol·licitut d’ingrés en centres per a persones amb malaltia mental crònica.
Més informació

* Targeta d’aparcament per a persones amb movilitat reduïda.
Més informació

 

Dona

* Prestacions econòmiques per a víctimes de violència de gènere.
Més informació

* Teleassistència móbil per a víctimes de violència de gènere

* Sol·licitut d’anticipament del Fons de Garantia del pagament d’aliments.
Més informació

* Estades de temps lliure per a dones soles amb menors al seu càrrc en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social, durant les vacances d’estiu.
Més informació

Varis

* Cessió d’equipaments. Disposem de llits articulats, grúes i diferents ajudes tècniques per a facilitar la movilitat en el propi domicili, i tot això en règim de présct gratuït.

* Ajudes a l’inquilí: en règim de lloguer.
Més informació

* Tramitació de l’abonament social de Telefónica i d’Iberdrola.