TALLERS D’OCUPACIÓ

El Programa de Tallers d’Ocupació, cofinanciat pel Fons Social Europeu, es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objecte incrementar l’ocupabilitat de les persones desempleades de vint-i-cinc o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació amb l’ocupació, per mitjà de la realització d’accions formatives en alternança amb la realització d’obres o la prestació de serveis d’utilitat pública o interès social, primant-se aquells projectes de caràcter innovador tenint-se en compte la seua incidència en nous jaciments d’ocupació.

Dades d’interés:

Plaçeta Molina, 4

educacio@vilademuro.net

965530557

Persones Destinatàries

Les persones destinatàries d’este programa han de complir els requisits mínims següents:

 • Tindre vint-i-cinc anys o més.

 • Ser desempleades, és a dir, persones demandants d’ocupació no empleades, registrades en el Servef.

 • Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritàris:

 • Les dones, en especial les víctimes de violència de gènere.

 • Les persones amb discapacitat.

 • Les persones en situació o risc d’exclusió social.

 • Les persones majors de 55 anys

 • Les persones amb baixa qualificació.

 • Les persones en desocupació de llarga duració.

Realització dels projectes

Els projectes tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i adquisició d’experiència professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació per a l’ocupació un mínim del 25% de la durada del projecte. Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l’obtenció dels Certificats de Professionalitat complets.

L’alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació i l’aprenentatge regulat en l’article 11.2 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i desplegat per Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre.

La duració dels contractes de treball subscrits amb l’alumnat treballador no podrà excedir la data de finalització del projecte.

Drets de l’alumnat

L’alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

La formació adquirida per a l’alumnat serà objecte d’acreditació, per mitjà de Certificat d’Aprofitament, per part del Servef, amb detall d’hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s’emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

Personal directiu, docent i administratiu

La selecció del personal directiu, docent i administratiu per a cada Taller d’Ocupació es du a terme per un grup de treball mixt en què participen representants de l’entitat promotora del projecte i representants del SERVEF, tenint en compte el que establixen les bases reguladores d’este programa.

Normativa

BASES: ORDRE 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i es determina
el programa mixt d’ocupació-formació tallers d’Ocupació.

CONVOCATÒRIA 2016: Resolució de 20 de juliol de 2016, de la Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria del programa mixt d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació, en aplicació de l’Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores d’aquestes.

RESOLUCIÓ: RESOLUCIÓ de 4 d’octubre de 2016, de la Direcció General del SERVEF, per la qual s’incrementa l’import màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant resolució de 20 de juliol de 2016, de la Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria del programa mixt d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació, en aplicació de l’Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores d’aquestes.

CONVOCATÒRIA 2017: RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, de la Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria del programa mixt d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2017, en aplicació de l’Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les seues bases reguladores.

RESOLUCIÓ: RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2017, del director general del SERVEF, per la qual es modifica l’inici de les accions formatives establides en el resolc desé de la Resolució de 15 de desembre de 2016, de la Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria del programa mixt d’ocupació-formació Tallers d’ocupació, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2017.

PROJECTES T’AVALEM

Els projectes T’Avalem es desenvoluparan en un període d’entre sis mesos, equivalents a 960 hores, i dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i adquisició d’experiència professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació per a l’ocupació un mínim del 25% de la durada del projecte. Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l’obtenció dels Certificats de Professionalitat complets.

L’alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació i l’aprenentatge regulat en l’article 11.2 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i desplegat per Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre.

La duració dels contractes de treball subscrits amb l’alumnat treballador no podrà excedir la data de finalització del projecte.

Persones Destinatàries

Les persones destinatàries d’este programa han de complir els requisits mínims següents:

 • Tindre vint-i-cinc anys o més.

 • Ser desempleades, és a dir, persones demandants d’ocupació no empleades, registrades en el Servef.

 • Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritàris:

 • Les dones, en especial les víctimes de violència de gènere.

 • Les persones amb discapacitat.

 • Les persones en situació o risc d’exclusió social.

 • Les persones majors de 55 anys

 • Les persones amb baixa qualificació.

 • Les persones en desocupació de llarga duració.

Realització dels projectes

Els projectes tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i adquisició d’experiència professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació per a l’ocupació un mínim del 25% de la durada del projecte. Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l’obtenció dels Certificats de Professionalitat complets.

L’alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació i l’aprenentatge regulat en l’article 11.2 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i desplegat per Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre.

La duració dels contractes de treball subscrits amb l’alumnat treballador no podrà excedir la data de finalització del projecte.

Drets de l’alumnat

L’alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

La formació adquirida per a l’alumnat serà objecte d’acreditació, per mitjà de Certificat d’Aprofitament, per part del Servef, amb detall d’hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s’emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

Personal directiu, docent i administratiu

La selecció del personal directiu, docent i administratiu per a cada Taller d’Ocupació es du a terme per un grup de treball mixt en què participen representants de l’entitat promotora del projecte i representants del SERVEF, tenint en compte el que establixen les bases reguladores d’este programa.

Normativa

BASES: ORDRE 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores dels projectes T’Avalem en desplegament del programa mixt d’Ocupació-Formació Garantia Juvenil.

CONVOCATÒRIA: Resolució de 21 de novembre de 2016, de la Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria per a la condessió de subvencions als projectes T’Avalem, en desenvolupament del programa mixt d’Ocupació -Formació Garantia Juvenil, per mitjà de la realització de projectes de formació en alternança amb l’ocupaci´p, amb càrrec a l’exercici pressuportari 2017, en aplicació de l’ORDRE 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores d’aquestes.

MODIFICACIÓ: ORDRE 1/2018, de 18 de gener, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l’Ordre 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores dels projectes T’Avalem en desplegament del programa mixt d’Ocupació-Formació Garantia Juvenil.

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Direcció General del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes T’Avalem, en desplegament del programa mixt d’Ocupació-Formació Garantia Juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l’ocupació, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2018, en aplicació de l’Ordre 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores d’aquestes.

 CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Un certificat de professionalitat és un document que acredita un treballador/a en una qualificació professional del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

Els certificats de professionalitat, regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals.

Aquests certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constituïsca regulació de l’exercici professional.

Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i els òrgans competents de les comunitats autònomes.

Posseir un certificat de professionalitat suposa sense cap dubte incrementar substancialment el currículum professional, ja que, en ser un document oficial, es valora en qualsevol procés de selecció que convoquen les Administracions Públiques, i acredita professionalment davant de l’empresa privada.

S’obtenen per mitjà de dues vies:

 1. Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.
 2. Seguint els procediments establits per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides per mitjà de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Els certificats de professionalitat consten de tres nivells de qualificació professional, sent l’1 el més bàsic i el 3 el més complex. Per a accedir a cada un d’aquests, s’han de complir alguns d’aquests requisits:

 • Nivell 1: Sense requisits formatius ni professionals.
 • Nivell 2: títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), Prova d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà, certificat de professionalitat del mateix nivell, certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional, Prova d’Accés a la Universitat (PAU) per a majors de 25 anys.
 • Nivell 3: títol de Batxillerat, certificat de professionalitat del mateix nivell, Prova d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior, certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional, Prova d’Accés a la Universitat (PAU) per a majors de 25 i/o 45 anys.

Titulació

La superació de mòduls formatius o l’acreditació d’experiència laboral, suposa l’obtenció del certificat de professionalitat corresponent.

Eixides

Els certificats de professionalitat permetran accedir a:

Estudis no reglats.

Estructura

Els certificats de professionalitat estan compostos per una sèrie de mòduls formatius, i un mòdul de formació pràctica que es realitza preferentment una vegada acabats la resta dels mòduls.

Legislació

Real Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.