L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la línia de subvencions nominatives a ajuntaments amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i professionals dels seus municipis per a la anualitat 2022, una subvenció per import de 65.949,00 € amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals del municipi, anualitat 2022 i en concret per sufragar els conceptes de despeses corrents tal com sestableix a les condicions de la subvenció.

Historic de noticies