Extracte de la Resolució 00744/2022 de 27 de juny de 2022 d’acord de Convocatòria de Subvencions en concurrència competitiva de les ajudes econòmiques a activitats de protecció de la salubritat pública en el municipi de Muro d’Alcoi, anualitat 2022.

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (https://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris.
Poden accedir a la condició de beneficiari d’aquestes ajudes les entitats que complisquen amb la base tercera de les bases específiques dins del sector de la protecció de la salubritat pública
– Ser entitats o associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, amb seu a Muro, i que desenvolupen les seues activitats principalment en el municipi.
– No haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions d’acord amb aquesta o altres lleis que així ho establisquen.
– Estar al corrent de les obligacions de pagament i tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social, així com haver procedit al reintegrament de subvencions passades en el cas que procedira.
– No tindre deutes en període executiu de pagament amb l’Ajuntament de Muro, llevat que aquests estigueren degudament garantits.
– No podran tindre la condició de beneficiaris les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
Les dades aportades podran ser objecte de cessió a la Base de dades Nacional de Subvencions, així mateix podrien aportar-se a altres entitats públiques a l’efecte de comprovar la seua veracitat i la correcta aplicació de la quantitat subvencionada.

Segon. Objecte.
– Les presents bases tenen per objecte regular la concessió en concurrència competitiva, per part de l’Ajuntament de Muro d’Alcoi, i dins de les ajudes contemplades en la Línia 4 de les bases específiques, d’ajudes per a associacions que realitzen activitats encaminades cap a la sensibilització de la protecció del medi ambient i dels animals, en l’àmbit urbà i rural.
– La concessió de les subvencions serà en règim de concurrència competitiva, segons el que s’estableix en l’article 22.1 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la seua gestió pels beneficiaris es realitzarà d’acord amb els següents principis:
– Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
– Eficàcia en el compliment dels objectius.
– Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Tercer. Bases reguladores.
Ordenança Reguladora de les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions cívic-socials (culturals, lúdic-festives, educatives, de benestar social, promoció i dinamització dels sectors comercials i industrials, etc) de Muro d’Alcoi publicada en *BOPA núm. 64 de 7 d’abril de 2021.

Quart. Quantia.
La quantia podrà aconseguir el 75% de les despeses presentades. En cap cas se subvencionarà import superior a les despeses presentades.
L’import de subvenció de calcularà d’acord amb el que estableix la base 11.5 de les bases específiques:
1.Pressupost total de les activitats que es realitzaran. S’atorgaran 80 punts al pressupost més alt i de manera proporcional establiran els punts de les altres associacions.
2.Nombre de socis. S’atorgaran 30 punts a l’associació amb més socis acreditables i de manera proporcional establiran els punts de les altres associacions.
3.Antiguitat de l’associació. S’atorgaran 20 punts a l’associació més antiga i de manera proporcional establiran els punts de les altres associacions.
4.Treballadors/as en nòmina de l’associació. S’atorgaran 15 punts per cada treballador/a en nòmina en l’associació
5.Impacte i repercussió en el municipi de les activitats realitzades per l’associació.
– Transcendència molt alta…………25 punts
– Transcendència alta…………15 punts
– Transcendència mitjana…………8 punts
– Transcendència normal…………4 punts
6.Col·laboració acreditable de les associacions o entitats amb l’Ajuntament de Muro o amb altres associacions. No seran computables les activitats contractades o previstes de contractar per l’Ajuntament. Per cada col·laboració de l’associació o entitat en una activitat de l’Ajuntament de Muro o d’una altra associació atorgaran 2 punts.
7.Associacions amb local en propietat per a la pràctica de les seues activitats
– Associació amb local propi, no cedit per un tercer …………15 punts.
Les associacions amb local cedit per l’Ajuntament, veuran reduïda la subvenció total un 10%, ja que s’entén que ja es genera una ajuda directa. quantitat subvencionable passarà a repartir-se proporcionalment entre les associacions d’una mateixa línia.
8.Realització d’activitats generadores d’actuacions sostenibles.
– Activitats i/o accions vinculades amb l’impuls de la informatització/ digitalització. Per cada activitat …………5 punts.
– Activitats vinculades amb la protecció del medi ambient i estalvi energètic. Per cada activitat …………5 punts.
– Activitats indubtablement de proximitat i amb la participació de la majoria d’associats. Per cada activitat …………2 punts.
Les accions susceptibles de percebre la subvenció regulada en aquesta convocatòria es finançarà a càrrec de la partida pressupostària 31100-48900 habilitada a aquest efecte en el Pressupost municipal de l’Ajuntament de Muro d’Alcoi amb un crèdit de MIL EUROS (1.000,00 €).

Cinqué. Forma i termini de presentació de sol·licituds.
La tramitació tant de la sol·licitud, com en general de procediment, serà electrònica. La sol·licitud es presentarà en la seu electrònica de l’Ajuntament (https://vilademuro.sedelectronica.es/) mitjançant instància general al qual s’adjuntarà imprés normalitzat de sol·licitud (annex 1) que estarà disponible en la web municipal. La sol·licitud se subscriurà per la persona que acredite la representació de l’entitat interessada per qualsevol mitjà vàlid en dret.
El termini per a presentar les sol·licituds serà d’UN MES a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Sisé. Altres dades. Conceptes subvencionables.
1.Dins dels conceptes subvencionables contemplats en la base 6.1 de les bases específiques, es consideraran subvencionables les següents despeses corrents realitzats per les beneficiàries:
1.a.Costos relatius a la posada en marxa del projecte o activitats (despeses de transport de material, muntatge d’exposicions i espectacles, organització, etc.)
1.b.Despeses de subministraments corresponents a l’adquisició de material necessari per a la realització de les activitats (material de llibreria, elaboració de cartells, tríptics, etc.)
1.c.Despeses de publicitat i informació en els mitjans de comunicació.
1.d.Despeses corresponents a viatges i estades (excloses les despeses per menjars) quan tinguen relació directa amb les activitats subvencionades. Al contrari, sí que quedaran previstes entre les despeses subvencionables *aquellasderivadas de l’adquisició per part de l’associació d’aliments/refrescos associats al desenvolupament d’una activitat subvencionada.
1.e.Despeses de gestoria i/o assessoria relacionades amb l’entitat o associació.
1.f.Despeses del personal contractat per l’entitat o associació (nòmines o assegurances socials)
1.g.Despeses d’arrendaments i manteniment de les seus socials.
1.h.Despeses relatives a l’ús de les seus socials (aigua, llum, telefonia i internet)
1.i.Altres despeses vinculades a accions i activitats per al foment de la tinença responsable d’animals de companyia, benestar animal i salubritat pública.
2.al contrari, no es consideraran despeses subvencionables en cap cas:
2.a.Les despeses de béns o material inventariable, en general l’adquisició de béns destinats a la venda.
2.b.Els interessos deutors dels comptes bancaris.
2.c.Tributs, multes, interessos, recàrrecs, sancions administratives o penals.
2.d.Despeses de procediments judicials.
2.e.Impostos personals de renda.
2.f.Els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. Concretament, quant a l’IVA únicament seran despeses subvencionables aquelles quantitats abonades pel beneficiari i que no siguen deduïble, ja que si van poder ser-ho, aquest impost seria recuperable pel beneficiari, i el beneficiari haurà de justificar-lo fefaentment.
2.g.Qualsevol altra despesa no relacionada específicament amb el projecte o projectes que se subvenciona.
2.h.Els derivats d’activitats que promoguen qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, sexe, religió o opinió.
3.Les despeses s’acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil. Les factures hauran d’ajustar-se als requisits establits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació.
En cap cas s’admetran com a justificants de despesa els albarans, les notes de lliurament, tiquets de caixa, justificants de *TPV ni factures proforma.
De les factures i documents ha de deduir-se de manera indubtable que es relacionen directament amb l’activitat subvencionada.
4.L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment que presente els documents originals objecte de justificació de la subvenció.
5.no seran subvencionables interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals ni despeses en procediments judicials. Així mateix, tampoc són conceptes subvencionables l’IBI i la resta d’impostos i taxes.
6.L’IVA serà subvencionable si l’entitat està exempta d’acord amb la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit i l’RD 1624/1992, de 29 de desembre, que aprova el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit.
7.se acceptaran com a justificants de pagament dels conceptes anteriors les transferències bancàries que acrediten cada despesa.
Es consideraran subvencionables les actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 d’octubre de 2022

DECRET

2022004790BOPDECRET

2022_Anexos 1 CONVOCATORIA L 4

2022_Anexos 2-10 CONVOCATORIA L 4

Historic de noticies