L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la línia nominativa de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant, amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, una subvenció per import de 44.434,00 €.

Historic de noticies