L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions dirigida a ajuntaments, a entitats d’àmbit territorial inferior al municipi, i a mancomunitats de serveis socials de la Província d’Alacant, destinades a prestacions socials per situacions extraordinàries, a causa de la crisi econòmica i per a acolliment a refugiats procedents d’Ucraïna, una subvenció per import de 171.934,00 €.

Historic de noticies