Hui es publica l’extracte de la segona convocatòria de les ajudes del Pla Resistir al municipi de Muro de Alcoy.

Poden accedir a la condició de beneficiari d’aquests ajuts les persones físiques i jurídiques que reuneixqen la condició d’autònoms o microempreses sempre que compleixin els requisits següents:
1. Que l’activitat econòmica sigua desenvolupada per un autònom/a o una microempresa que no tingua més de 10 treballadors/es en la seua plantilla que estiguin donats d’alta en el règim de la seguretat social o a la mútua professional corresponent ia l’Agència Estatal d’Administració Tributària a 31 de desembre de 2020 a algun dels epígrafs de l’IAE o del CNAE de l’annex I de les presents bases.
A aquests efectes es considera com a microempresa la definida d’acord l’Annex I del Reglament (UE) núm 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny de 2014, és a dir, la que ocupa un màxim de 10 treballadors, i el volum de negocis anual o el balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros. Aquest criteri s’acreditarà mitjançant declaració jurada inclosa en la sol·licitud de subvenció (annex II).
2. Disposar d’el domicili fiscal o exercir l’activitat en el terme municipal de Muro de Alcoy en algun dels epígrafs de l’IAE o dels CNAE continguts en l’annex I de la present convocatòria a data 31 de desembre de 2020. En cas de no tenir local afecte a l’activitat, el domicili fiscal ha de trobar-se en el terme municipal de Muro de Alcoy.
3. Que figurin d’alta en un o diversos dels epígrafs als quals es refereix l’annex I, o que figuri en algun dels CNAE continguts en el mateix annex I de la present convocatòria, en data compresa en el termini de sol·licitud de la present ajuda.
4. Els treballadors autònoms integrants d’una comunitat de béns, els autònoms societaris (amb independència de la naturalesa jurídica de la societat) i els socis de societats civils, en tot cas, serà la societat en què participin, la qual pugui optar a la present subvenció, si compleix amb els requisits exigits.
5. Que no es troben sotmesos en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, que estiguin a l’corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
Aquest extrem es podrà aportar pels interessats o autoritzar Ajuntament de Muro per a la consulta (annex II).
6. No tenir deute pendent de qualsevol naturalesa el període de termini de pagament voluntari hagi vençut amb l’Ajuntament de Muro de Alcoy, requisit que s’ha de complir en la data de resolució de concessió d’ajudes. Aquesta dada ha de comprovar el propi Ajuntament d’ofici.
7. Queden excloses d’aquests ajudes les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i ens públics; així com les associacions, fundacions i en general, les entitats sense ànim de lucre.

Objecte.
1. Les presents bases tenen per objecte regular la concessió directa, per part de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, d’ajudes econòmiques a autònoms i microempreses que desenvolupen la seua activitat en els sectors que s’han vist més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia originada per la Covid-19 que s’han adoptat per l’autoritat sanitària, tot això en el marc del que disposa el Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, de l’Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.
En conseqüència, la finalitat d’aquests ajuts és contribuir a l’sosteniment de les despeses corrents dels sectors d’hostaleria, turisme i oci, juntament amb la venda no sedentària, així com els previstos en l’annex I de l’Decret 61/2021, de 14 de maig, de Consell, afectats per les diverses decisions de les autoritats en la seva lluita sanitària contra la propagació de la pandèmia Covid-19, i que ha provocat la disminució dels seus ingressos a l’veure restringida o anul·lada la seva activitat empresarial.
2. La concessió de les subvencions serà en règim de forma directa, segons el que estableix l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per concórrer raons d’interès econòmic, social i humanitari, i la seva gestió pels beneficiaris s’ha de fer d’acord amb els següents principis:
• Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
• Eficàcia en el compliment dels objectius.
• Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Quantia.
La quantia individualitzada a percebre pels beneficiaris es determinarà en la resolució de concessió mitjançant l’aplicació dels següents criteris:
1.- Una quantitat màxima de 2.000,00 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
2.- Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200,00 € per cada treballador afiliat a la Seguretat Social a 31 de desembre de 2020 de les esmentades microempreses i autònoms. En el cas de treballadors autònoms integrants d’una comunitat de béns, els autònoms societaris (amb independència de la naturalesa jurídica de la societat) i els socis de societats civils es podran computar com a treballadors sempre que beneficie el sol·licitant.
3.- En cap cas l’import dels ajuts podrà ser superior a l’import de les despeses justificades pels beneficiaris.
En cas que el crèdit disponible, atenent el nombre de sol·licituds que compleixin els requisits per accedir a la condició de beneficiaris, no sigui suficient per atendre-les totes es procedirà, de conformitat amb el que preveu article 22.1 de la LGS, a causa de la excepcionalitat de la situació descrita en l’objecte d’aquesta convocatòria, i evitant que el criteri de la data de registre d’entrada pugui causar perjudicis a l’col·lectiu potencialment beneficiari d’aquestes ajudes, es procedirà a l’prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció de l’import global màxim destinat a la mateixa. Tot això sense perjudici de el límit establert en els apartats anteriors.

Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per presentar les sol·licituds serà d’un mes a comptar de l’1 de juliol de 2021.

Conceptes subvencionables.
1. Seran finançables amb càrrec a la present subvenció les despeses corrents en els quals efectivament hagen incorregut els beneficiaris, que s’hagen abonat efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessaris, com com:
a) Despeses en concepte d’arrendament de local comercial. Per a la seva justificació al costat de la sol·licitud s’haurà d’aportar contracte d’arrendament en vigor i justificant suficient de pagament de les mensualitats corresponents.
En el contracte d’arrendament, com a arrendatari ha de constar la persona sol·licitant de l’ajuda. No és subvencionable la part proporcional de la despesa per rendes d’arrendament o quotes hipotecàries sobre immobles destinats a habitatge, encara que l’activitat s’exerceixi en ells.
b) Les compres de mercaderies i aprovisionaments. Per a la seva justificació caldrà aportar factures de les compres a proveïdors i documentació acreditativa de l’abonament de les mateixes.
No seran admissibles les despeses corresponents a adquisicions de béns que tinguen la consideració d’inventariables i/o amortitzables (equips informàtics o audiovisuals, maquinària, vehicles, instal·lacions, etcètera).
c) Despeses en subministraments d’energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions (Internet, telèfon, etc) vinculats al local comercial on desenvolupa l’activitat comercial. Per a la seua justificació s’haurà d’aportar les factures i els justificants de pagament corresponents.
d) Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d’oficina, serveis de professionals independents (assessories, gestories, informàtics i anàlegs), equips de protecció individual, primes d’assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l’activitat comercial. Per a la seva justificació s’haurà d’aportar les factures i els justificants de pagament corresponents.
e) Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l’empresari individual o les quotes a càrrec de l’empresa (quota patronal), en cas de tenir treballadors al seu compte. Per a la seva justificació s’haurà d’aportar els rebuts de salari, l’acreditació del seu pagament i el de les retencions d’IRPF a l’AEAT, així com els documents i justificants de la liquidació i abonament a la Seguretat Social de les corresponents quotes.
f) Despeses d’interessos d’hipoteques vinculades a l’establiment comercial. Per a la seua justificació s’haurà d’aportar documentació justificativa de l’entitat financera.
g) Altres despeses corrents vinculades a l’activitat. Per a la seva justificació caldrà aportar les corresponents factures dels creditors o proveïdors i justificants de pagament.
2. Les despeses s’acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil. Les factures s’hauran d’ajustar als requisits que estableix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació.
En cap cas s’admetran com a justificants de despesa els albarans, les notes de lliurament, tiquets de caixa, justificants de TPV ni factures proforma.
De les factures i documents ha de deduir-se de forma indubtable que es relacionen directament amb l’activitat empresarial de sol·licitant.
3. L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment que presenti els documents originals objecte de justificació de la subvenció.
4. Si és el cas, l’IVA suportat no serà objecte de subvenció, per tenir caràcter recuperable.
5. No seran subvencionables interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals ni despeses en procediments judicials. Així mateix, tampoc són conceptes subvencionables l’IBI, l’Impost de el valor afegit i la resta d’impostos i taxes.
6. No s’admetran com a justificants de pagament dels conceptes anteriors els pagaments en metàl·lic.
7. S’admetran les despeses realitzades entre l’1 de maig de 2020 i data de fi de la sol·licitud de la present ajuda.

DECRETO 2021-0838 [DC_A_PLAN_RESISTIR_2021 2 CONVOCATORIA]
2021_007830
A_I_PLAN RESISTIR 2 CONVOCATORIA
A_II_PLAN RESISTIR 2 CONVOCATORIA
A_III_PLAN RESISTIR 2 CONVOCATORIA
A_IV_PLAN RESISTIR 2 CONVOCATORIA
A_V_PLAN RESISTIR 2 CONVOCATORIA
A_VI_PLAN RESISTIR 2 CONVOCATORIA

Historic de noticies