L’Ajuntament de Muro en 2022 ha sol·licitat subvenció per al desenvolupament de l’Taller d’Ocupació per a dones “AraDona 1” amb un itinerari i 10 alumnes.
En cas de concedir-se el Taller, aquest s’iniciarà el 30 de desembre de 2022.
L’itinerari és:
AGAR0309 ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE MUNTANYA (Certificat de Professionalitat nivell 1) i AGAR0208 REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLES (Certificat de Professionalitat nivell 2).

Les dones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:
a) Tenir dihuit anys o més.
b) Ser desocupades, entenent com a tals les demandants d’ocupació no ocupades, registrades en un servei públic d’ocupació.
c) Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE.
Amb caràcter general, i sempre que compleixin els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris:
– Dones més grans de 45 anys.
– Dones amb baixa qualificació.
– Dones a l’atur de llarga durada.
– Dones víctimes de violència de gènere.
– Dones en situació o risc dexclusió social.
– Dones que encapçalen famílies monomarentals.
– Dones trans.
– Dones titulars i beneficiàries de la renda valenciana dinclusió.

DURADA: Un any.
SALARI: 100% SMI = 1.000,00 €/mes brut.
CONTRACTE: Contracte de Formació i Aprenentatge.
AMB LA SUBVENCIÓ DE: Labora.

Historic de noticies