L’Ajuntament de Muro sol·licita anualment a Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació subvencions per al desenvolupament de Taller d’Ocupació.
En 2022 s’ha sol·licitat subvenció per al desenvolupament de l’Taller d’Ocupació “Murocupa’t 6” amb un itinerari i 10 alumnes.
En cas de concedir-se el Taller, aquest s’iniciarà el 30 de desembre de 2022.
L’itinerari és:
AGAR0309 ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE MUNTANYA (Certificat de Professionalitat nivell 1) i AGAR0208 REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLES (Certificat de Professionalitat nivell 2).

Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:
a) Tenir dihuit anys o més.
b) Ser desocupats, entenent com a tals les demandants d’ocupació no ocupades, registrades en un servei públic d’ocupació.
c) Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE.
d) A més per a aquells itineraris que s’inicien amb un Certificat de Professionalitat nivell 2, les persones interessades hauran de tenir mínim el graduat en ESO, comparable o haver realitzat les proves de nivell en LABORA.
Amb caràcter general, i sempre que compleixin els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris:
– les dones
– Persones més grans de 45 anys.
– Persones amb baixa qualificació.
– Persones a l’atur de llarga durada.
– Dones víctimes de violència de gènere.
– Persones en situació o risc dexclusió social.
– Persones que encapçalen famílies monoparentals o monomarentals.
– Persones trans.
– Persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana dinclusió.

DURADA: Un any.
SALARI: 100% SMI = 1.000,00 €/mes brut.
CONTRACTE: Contracte de Formació i Aprenentatge.
AMB LA SUBVENCIÓ DE: Labora.

Historic de noticies