L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la subvenció nominativa per a prestacions socials per situacions extraordinàries relacionades amb la COVID-19, una subvenció per import de 69.365,00 € per sufragar despeses corrents relatives a les prestacions socials derivades i relacionades amb la COVID-19.

Historic de noticies