L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per Decret  del Sr. Diputat de Infraestructures i Assistència
a municipis de data  28 de maig de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la línia de subvencions nominatives en espècie destinades a les EATIM i Ajuntaments de la província de fins a 30.000 habitants dirigida a facilitar-los el subministrament de màscares i guants, per tal d’evitar la propagació de l’Covid-19 (Coronavirus), una subvenció en espècie consistent en 80 caixes de màscares quirúrgiques, que suposen un total de 4.000 unitats, i 44 caixes de guants de nitril, que suposen un total de 4.400 unitats. El lliurament en espècie està valorada en 2.138,80 €. El material ja ha estat lliurat a aquest Ajuntament.

Logo Diputacion Alicante

Historic de noticies