La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d’activitats extraescolars i complementàries dirigides a la seua població escolar d’entre tres i divuit anys, per a l’exercici pressupostari 2022, una subvenció per import de 10.969,54 € per al “Projecte activitats extraescolars culturals i esportives Conselleria d’Educació, Cultura i Esports”.

Historic de noticies