Subvenció dins la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants, entitats dàmbit territorial inferior al municipi i mancomunitats de serveis socials de la província d’Alacant, per a la realització dactivitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i per a ladquisició dequipament i vehicles, anualitat 2022.

set. 23, 2022ADL, Ajudes i subvencions, Notícies

L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants, entitats d’àmbit territorial inferior al municipi i mancomunitats de serveis socials de la província d’Alacant, per a la realització dactivitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i per a ladquisició dequipament i vehicles, anualitat 2022, dues subvencions per un import total de 4.590,94 €.
En concret s’ha concedit una ajuda per import de 3.376,00 € per al desenvolupament de ”TALLERS D’ESTIU PER A LES PEDANIES DE CELA DE NÚÑEZ I DE BENAMER” amb pressupost de 2.016,00 € i “MUR EN MOVIMENT” amb pressupost de 1.360,00 €. Aquesta ajuda puja al 100% del total de la despesa estimada.
De la mateixa manera, s’ha concedit una ajuda per import de 1.214,94 € per a inversió en equipament consistent en Projector, pantalla i taulells amb un pressupost de 1.214,94 €. Aquesta ajuda puja al 100% del total de la despesa estimada.

Historic de noticies

Últimes notícies