L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants, entitats d’àmbit territorial inferior al municipi i mancomunitats de serveis socials de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i per a l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2023, dues subvencions per un import total de 5.163,06 €.
En concret s’ha concedit una ajuda per import de 2.767,11 € per al desenvolupament de ”TALLERS D’ESTIU PER A LES PEDANIES DE CELA DE NÚÑEZ I DE BENAMER” amb pressupost de 3.500,00 € i “MUR EN MOVIMENT” amb pressupost de 1.360,00 €. Aquesta ajuda puja al 56,94% del total de la despesa estimada.
De la mateixa manera, s’ha concedit una ajuda per import de 2.395,95 € per a inversió en equipament consistent en calaixeres, cadires, taquilla i grua amb arnés, amb un pressupost de 2.422,57 €. Aquesta ajuda puja al 98,90% del total de la despesa estimada.

Historic de noticies