L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a favor d’ajuntaments de la província d’Alacant per a la conservació i millora dels paratges naturals municipals en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2022, una subvenció per impot de 9.489,90 € per a les actuacions contingudes a la “MEMÒRIA PER A LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUDES DE L’EXMA. DIPUTACIÓ D’ALACANT PER A LA CONSERVACIÓ I MILLORA DELS PARATGES NATURALS MUNICIPALS A MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT ANUALITAT 2022” amb pressupost de 13.915,00 €. L’ajuda puja a més del 68% del total de la despesa.

Historic de noticies