Seran beneficiàries les persones físiques que compleixquen els següents requisits:
-Estar empadronades a Muro de Alcoy amb una antiguitat mínima d’1 any. Queden exemptes d’aquest requisit les persones refugiades d’origen ucraïnès que resideixen a la localitat.
-Que la suma dels ingressos mensuals de tots els convivents a la llar sigui inferior al salari mínim interprofessional, que el 2022 ascendeix a 1.000€ bruts mensuals, repartits en 14 pagues. Es valoraran els ingressos obtinguts els mesos de gener a juliol del 2022. Queden exemptes d’aquest requisit les persones refugiades d’origen ucraïnès que es troben residint a la localitat.
-Queden excloses daquestes ajudes les unitats de convivència que tinguin concedida renda valenciana dinserció i/o ingrés mínim vital.
Les subvencions regulades en la present convocatòria tindran com a finalitat:
– donar suport a les despeses de necessitats bàsiques de les persones refugiades procedents d’Ucraïna, que es trobin en una situació de gran vulnerabilitat.
– ajudar persones amb una vulnerabilitat social especial, a atendre el pagament dels subministraments d’energia elèctrica, aigua, gas i altres fonts de combustibles energètics.
L’ajuda màxima a percebre pels beneficiaris finals podrà assolir els 1.500 euros en el cas de les persones refugiades d’Ucraïna i els 600 euros a les ajudes de pobresa energètica.
En cap cas limport de les ajudes podrà ser superior a limport de les despeses justificades pels beneficiaris.
El termini per presentar les sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. Del 5 fins el 26 d’agost.
Al document d’instància general s’acompanyarà l’imprès de sol·licitud ia més la documentació següent depenent de la tipologia de despeses presentades:
-DNI per les dues cares, NIE o passaport de totes les persones que componen la unitat familiar.
-Certificat de convivència.
-Llibre de família.
-Document relatiu a la representació en cas que linteressat no sigui el mateix que presenta la documentació (annex II).
-Compte justificatiu amb la relació de despeses que justifiquen la subvenció, en model normalitzat (annex III).
-Manteniment de tercers, només en el cas de no haver-se relacionat amb anterioritat amb l’Ajuntament de Muro de Alcoy (annex IV).
-Documentació referent als ingressos el 2022 de la unitat familiar: nòmines, certificat de prestacions per desocupació, certificat de pensions.
BASES
EXTRACTE
Més info al 966516104.

 

 

Historic de noticies