L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2022, una subvenció per import de 5.509,00 € per a dues actuacions: Línia 1. Teatre musical: Charle i la fàbrica de reciclatge (Produccions Platí) amb una despesa de 3.509,00 €; i Linea 2. Teatre infantil: On habiten els estels (Desbarats Teatre) amb un pressupost de despesa de 2.100,00 €. Total de la despesa per import de cinc mil sis-cents nou euros (5.609,00 €). La subvenció puja a més del 98% de la despesa total.

Historic de noticies