L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província per a foment de la llengua i cultura popular valenciana, anualitat 2023, una subvenció per import de 2.000,00 € per al ”CONCERT DOLÇAINA I TABAL I ACTIVITATS FIRETA DE SANT ANTONI” amb una despesa de quatre mil dos-cents euros (4.200,00 €). La subvenció puja a més del 47% de la despesa total i el 100% de subvenció màxima.

Historic de noticies