L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022, una subvenció per import de 197.222,80 € per al “PROJECTE DE MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL “EL PI”” el pressupost base de licitació del qual ascendeix a dos-cents vint-i-tres mil quin quaranta-un euro amb quinze cèntims d’euro (223.541,15 €) IVA inclòs. Lajuda suposa més del 88 % del total de projecte i gairebé el 99% del total de subvenció màxima a concedir.

LES ACTUACIONS A REALITZAR SÓN:
Obra civil fibra òptica.
En aquesta actuació consisteix a executar l’obra civil per poder instal·lar-hi posteriorment una xarxa de fibra òptica de 732 metres lineals. Els treballs que es duran a terme primerament seran, la demolició del ferm corresponent a l’amplada de la rasa a executar, excavació de rasa de 30 cm d’amplada i 60 cm de profunditat. Un cop executat això, s’instal·laran 2 tricubs de diàmetre de 40 mm de polietilè i s’emplenarà la rasa amb formigó HNE-20/B/20. A més, s’instal·laran 15 arquetes de registre tipus MF-II per a escomeses i connexions amb la canalització existent i 4 arquetes tipus H a les interseccions de connexió amb la xarxa general.
Millora viària.
En aquest capítol s’actuarà al carrer Transport, els treballs s’iniciaran amb el fresat d’aglomerat de la zona de trànsit en un gruix de 5 cm. Posteriorment s’executarà una capa de reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH, amb dotació de 0,6 kg/m2, una capa base de 5 cm de mescla asfàltica en calent tipus AC32 base 50/70 G amb àrid calcari per a la regularització. Finalment, s’executarà una altra capa de reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH, amb dotació de 0,6 kg/m2 i una capa base de 4 cm de mescla asfàltica en calent tipus AC 16 SURF 50/70 S Calís en tot l’amplada del carrer, fins i tot la zona d’estacionament. També es renovarà la vorera de la poma 3, mitjançant paviment de formigó ratllat de 15 cm de gruix amb formigó HM-20/B/12/IIa i mallat electrosoldat d’acer B-500-S, de 15x15cm. i diàmetre 6×6 mm. S’instal·larà 275 metres lineals de vorera prefabricada de formigó muntable, bicapa, tipus C9 (6/25x13x50 cm). A la poma 2, es realitzarà la pavimentació d’una zona al costat de l’establiment de Renault en la qual actualment no hi ha rajola, realitzant-se mitjançant rajola de terratzo.
Millora subministrament d’aigua potable.
En aquest capítol es renovarà un tram de la xarxa d’aigua potable existent a l’illa 3, anul·lant-se l’actual i es realitzarà una nova conducció. Les actuacions que s’executaran són les següents:
-S’executarà un desviament provisional per mantenir servei.
-Execució d’una nova instal·lació de 237 metres lineals mitjançant canonada tipus PVC-O de diàmetre 110 mm i PN 16 atm. Per fer-ho s’executarà una rasa de 30 cm d’amplada i 40 cm d’alçada, sota la solera de la vorera existent (a demolir). La rasa s’emplenarà mitjançant 30 cm de sorra i tot-u artificial de 10 cm de gruix.
-S’instal·laran els següents elements:
-4 vàlvula de comporta de fosa dúctil de diàmetre 100 amb brides PN-16 en 4 arquetes de registre de 0.40 x 0.40 x 0.75 m.
-S’executaran 14 escomeses d’aigua potable.
-S’executaran 14 escomeses contra incendis
-S’instal·larà 1 boca de reg.
Neteja i desinfecció de conduccions daigua potable mitjançant clor, hipoclorit o bé un altre compost que sigui admissible sanitàriament, seguint les pautes que marca la legislació vigent, fins a garantir la total absència de matèria orgànica.
Serveis contraincendis.
En aquest apartat es realitzaran totes les actuacions necessàries (incloent-hi demolició de ferm, excavació, entroncament i pavimentació) per instal·lar dos hidrants contraincendis amb una sortida de 100 mm de diàmetre amb ràcord bombers model Barcelona. Els hidrants seran soterrats.
Zones verdes.
En aquest capítol s’arrencaran 11 arbres existents i es plantaran 8 arbres nous tipus Ligustrum Japonica formant-se escocells de 2×2 metres amb paviment tipus ‘Checker Block’ o equivalent, de 18 cm de gruix i s’executarà una nova xarxa de reg que compondrà de :
– 60 metres lineals de canonada de PEAD de 25 mm de diàmetre de 16 atm de pressió.
– 2 comptadors tipus Woltmann de 25mm de diàmetre.
– 48 metres lineals de conducte amb microtub de 25 mm de diàmetre.
– 2 programadors electrònic de 6 estacions 24v/CA.
– 2 vàlvula d’esfera de fosa de 40 mm de diàmetre.
– 2 arquetes de 60x60x90 cm i 3 arquetes 40x40x75 cm.
Senyalització de carrers.
S’hi instal·larà un cartell indicatiu a l’entrada de la zona industrial amb unes dimensions de 3,00 metres d’amplada i 2,00 metres d’alçada. El cartell serà d´alumini extrusionat, amb reflexiu d´alta intensitat, muntat sobre perfils IPN 140 galvanitzat, fins i tot excavació, demolició de paviment, fonamentació de HM-20/B/20IIA de dimensions 0,8 x 1,5 x 0,8 metres , reposició de paviment en cas necessari, Senyalització horitzontal i vertical Es repintarà la senyalització horitzontal existent i es renovaran els senyals verticals deteriorats.
També s’ha previst completar més senyals de pas de vianants. Reposició enllumenat públic. Es renovarà el tram d’enllumenat públic de 222 metres lineals, corresponents a l’illa 3. En aquesta actuació s’iniciarà amb la instal·lació d’un cablejat provisional que permeti alimentar les lluminàries existents. Posteriorment es realitzarà una rasa de 40 cm d’alçada i 40 cm d’amplada, instal·lant-se 2 tubs polietilè corrugat de 110 mm de diàmetre i s’emplenarà la rasa mitjançant sorra. Complementàriament s’executaran 10 arquetes de registre de dimensions interiors de 40x40x70 cm, al costat dels fanals existents.

Historic de noticies