L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria d’ajudes econòmiques als ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi de la província d’Alacant, així com a les entitats esportives municipals que en depenen (patronats , organismes autònoms, fundacions esportives, etc.), per a la realització d’activitats esportives o per al funcionament d’escoles esportives municipals, anualitat 2022, una subvenció per import de 4.702,95 € per a les activitats XII HORES ESPORTIVES. La subvenció puja a més del 75% del pressupost de l’activitat.

Historic de noticies