La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria d’ajudes als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a despeses de funcionament dels jutjats de pau, incloses les despeses ocasionades per el personal no funcionarial que ostenta la secretaria, corresponents a lexercici 2022, una ajuda per import de 2.150,00 € per subvencionar les despeses generades pel funcionament del jutjat de pau.

Historic de noticies