L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la línia nominativa de subvencions a ajuntaments per minimitzar l’impacte econòmic sector turístic COVID-19 sobre pimes, micropimes i autònoms, programa TEN 2021, una subvenció per import de 21.782, 00 € per a realitzar la convocatòria de les subvencions per minimitzar l’impacte econòmic del COVID-19 sobre pimes, micropimes i autònoms de el sector turístic amb domicili fiscal a Muro.

Historic de noticies