L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la la línia de subvencions nominatives a ajuntaments amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el covid- 19 està suposant sobre pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals dels seus municipis per a l’anualitat 2021, una subvenció per import de 66.123,93 €.

Historic de noticies