L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions per als tractaments de control de dípters en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2020, una subvenció per import de 3.696,12 € per les actuacions tendents a controlar la proliferació de simúlids i culícids, amb un pressupost total de 4.198,70 €. L’ajuda arriba al 88,03% del total pressupostat.

Historic de noticies