L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions en 2020 a favor d’entitats locals i entitats de reg de la Província d’Alacant per a la redacció, per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, de projectes en matèria de cicle hídric, una subvenció per import de 8.000,00 € per a la redacció d’el projecte de l’obra EXECUCIÓ DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA RECUPERADA PER PROVEÏMENT DE PUNTS DE REG DE LA POBLACIÓ DE MUR DE ALCOY, AMB INSTAL·LACIÓ DE GRUP DE PRESSIÓ continguda en la “MEMÒRIA VALORADA PER A l’EXECUCIÓ DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA RECUPERADA A LA POBLACIÓ DE MURO DE ALCOY”.

Historic de noticies