L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria per a la concessió de subvencions no dineràries per a inversions en arbrat i adaptació al canvi climàtic en espais urbans de titularitat municipal, anualitat 2022, una subvenció per import de 45.000, 00 € per a les actuacions previstes a la “MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE DOTACIÓ D’ARBOLAT I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC ALS ESPAIS URBANS DEL CARRER DOCTOR FLEMING I EL CARRER PROFESSOR SANCHIS GUARNER AL MUNICIPI DE MUR DE ALCOY.” amb una estimació del pressupost d’execució material de 54.450,00 €. Aquesta ajua, no dineraria, puja a més del 82% del total de la despesa estimada.

Historic de noticies