L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro del Alcoy, dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions a favor d’ajuntaments de la província d’Alacant per a la conservació i millora dels paratges naturals municipals en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2020, una subvenció per import de 13.400,00 € per a les actuacions contingudes en la “MEMÒRIA PER A LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUDES DE LA EXMA. DIPUTACIÓ D’ALACANT PER A LA CONSERVACIÓ I MILLORA DELS PARATGES NATURALS MUNICIPALS EN MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT ANUALITAT 2020”, presentada per la Coordinadora de l’Oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament de Muro. L’ajuda és de el 100% del sol·licitat.

Historic de noticies