L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria per a la concessió d’ajudes per al control de la salubritat publica i benestar animal-anualitat 2022, una subvenció per cada línia convocada:
– Línia de subvenció 1: Subvenció concedida per a les actuacions contingudes a l’informe de la Coordinadora de l’Oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament de Muro sobre tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari per import de 1884,81 €. L’ajuda puja a més del 53% del que sol·licita aquest Ajuntament.
– Línia de subvenció 2: Subvenció concedida per a les actuacions contingudes a l’informe de la Coordinadora de l’Oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament de Muro sobre la necessitat de dur a terme actuacions tendents a controlar la proliferació de simúlids i culicits per import de 4.198,70€. L’ajuda puja al 100% del que sol·licita aquest Ajuntament.

Historic de noticies