L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy,dins de la convocatòria de subvencions per a adquisició de lluminàries i elements per a la millora de la seguretat viària, en vies i camins rurals per als municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, anualitat 2023,  una subvenció per import de 15.000,00 € per a equipament i millora de la seguretat viària dels camins i vials de titularitat municipal. La subvenció ascendeix al 95% del pressupost.

Historic de noticies