L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant amb destinació a activitats en matèria de residents internacionals, anualitat 2023, una subvenció per import de 2.436,00 €, per a les ”Classes de castellà” amb una despesa prevista de 2.436,00 €. La subvenció ascendeix al 100% de la despesa total.

 

Historic de noticies