L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d’ajudes als Ajuntaments de la Província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, per a cobrir les aportacions estatutàries de el Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’ Incendis i Salvament d’Alacant, anualitat 2020, una subvenció per import de 10.897,47€ el que equival al 28,019% del total d’aportació d’aquest municipi al Consorci.

Historic de noticies