L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions d’infraestructures i assistència a municipis: PLA +PROP 2020, una subvenció per import de 249.592,00 € per a les actuacions contingudes en la memòria “SUBSTITUCIÓ DEL PARC DE COMPTADORS D’AIGUA POTABLE PER COMPTADORS DE TELELECTURA AL MUNICIPI DE MURO DE ALCOY” i per a redacció de projecte “Substitució de parc de comptadors d’aigua potable per comptadors de telelectura al municipi de Muro de Alcoy”que inclou estudi bàsic de seguretat i Salut (ESS) el total de les actuacions és de 282.126,88 €. La subvenció ascendeix a el màxim subvencionable.

Historic de noticies