L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants, entitats d’àmbit territorial inferior al municipi i mancomunitats de serveis socials de la província d’Alacant, per la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i per a l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2021, una subvenció per import de 4.149,00 € per al projecte “TALLERS D’ESTIU PER A LES PEDANIES DE CELA DE NÚÑEZ I DE BENÀMER” i “ART ESPECIAL” amb pressupost total de 4.800,16 €. La subvenció ascendeix a més del 86% del pressupostat.
De la mateixa manera, dins de la mateixa convocatòria, l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy una subvenció per import de 4.157,00 € per a l’adquisició d’ordinadors i dues switch. La subvenció ascendeix a el 100% del pressupostat.

Historic de noticies