La Exma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la convocatòria de subvencions als ajuntaments i a les entitats esportiva municipals dependents dels mateixos per a la realització d’activitats esportives o per al funcionament d’escoles esportives municipals, anualitat 2023, una subvenció per import de 2.274,93 €, per a l’activitat del Cross 9 d’Octubre 2022 i una subvenció per import de 2.642,04 € per a l’activitat XII Hores Esportives maig 2023.
L’import total de la subvenció és de 4.916,97 €.

Historic de noticies