L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a favor de municipis de la província d’Alacant destinades a la redacció d’inventaris i diagnòstics de mobilitat urbana i la redacció de nous plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS), anualitat 2021, una subvenció per import de 18.000,00 € el que equival al màxim possible de subvenció.

Historic de noticies