Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2020.

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la província d’Alacant amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2020, una subvenció per import de 2.131,04 € per al projecte “PUNTS VIOLETA MURO DE ALCOY 2020” amb pressupost inicial de dos mil cinc-cents noranta euros (2.590,00 €). L’ajuda és del 82,28% del total.

Historic de noticies