PROGRAMA ECOVID 2020

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL A CONTRACTAR PER L’AJUNTAMENT DE MURO DINS DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES D’ALMENYS 30 ANYS D’EDAT, ATURADES COM CONSEQÜÈNCIA DE LA CONJUNTURA DERIVADA PER LA COVID 19, EN COL·LABORACIÓ AMB CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (AVALEM EXPERIÈNCIA) – ECOVID – ANUALITAT 2020.
Vista l’ajuda consignada a aquest Ajuntament per import de 88.813,30 €.
Vista la Resolució de 7 d’agost de 2020, de director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2020 les subvencions destinades a la contractació de persones de al menys 30 anys d’edat, aturades com a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana (AVALEM EXPERIÈNCIA), publicada en el DOGV núm 8879 de 11 d’agost de 2020, l’Ajuntament de Muro ha sol·licitat subvenció per a les següents previsions de contractació:
Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per al programa:
Les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions són les persones aturades de al menys 30 anys d’edat, preferentment aturades com a conseqüència de la conjuntura derivada per la Covid 19.
Característiques dels CONTRACTES definitivament a realitzar:
Els contractes de treball a realitzar seran d’una durada determinada de mínim 6 mesos a jornada completa.
7 LLOCS de treball sol·licitats inicialment:
GRUP C2 (grup cotització 7)
3 auxiliar administratiu.
GRUP E (grup cotització 10)
1 Conserge d’edifici.
3 Peó de neteja.

Historic de noticies