L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior a l’municipi (EATIM) de la Província d’Alacant per a la realització activitats en matèria de joventut en l’anualitat 2021, subvenció per import de 1.477,16 € per al projecte “FENT AMICS III” amb un pressupost de de quatre mil tres-cents euros (4.300,00 €). La subvenció ascendeix al 34,35% del pressupost.

Historic de noticies