L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i E.A.T.I.M. de la província d’Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de residents internacionals, anualitat 2021, subvenció per import de 2.440,00 € per a per a “Classes de castellà”. La subvenció ascendeix a el 100% del pressupost.

Historic de noticies