L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de Subvencions a Ajuntaments i E.A.T.I.M. per a l’elaboració i avaluació de plans d’igualtat de gènere, anualitat 2019, una subvenció per import de 1.286,50 € per a l’elaboració de l’II Pla d’Igualtat entre dones i homes de Muro de Alcoy (2020-2023), el que equival al 64,79 € del total de el cost de redacció.

Historic de noticies