L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions als ajuntaments de la província per a l’equipament de les instal·lacions culturals de titularitat municipal, anualitat 2021, subvenció per import de 4.900,00 € per a les actuacions contemplades en la “MEMÒRIA ADQUISICIÓ MOBILIARI PER Al CENTRE CULTURAL”. La subvenció ascendeix a el màxim a concedir.

Historic de noticies