L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant, per a la realització d’un “festival provincial d’arts escèniques 2021”, una subvenció per import de 5.008,50 € per a les actuacions per a les actuacions de teatre: Icària i Rita Trobador, amb un pressupost total de 6.678,00 €. La subvenció ascendeix a el 75% i al màxim subvencionable.

Historic de noticies