L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions per a la promoció i el foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern per a municipis, mancomunitats i entitats locals menors, anualitat 2021, una subvenció per import de 8.000,00 € per a la “CREACIÓ D’UN PORTAL D’ASSOCIACIONS-PARTICYPA” amb pressupost de deu mil cent dos euros (10.102, 00 €) IVA inclòs. L’ajuda és de més del 79% del pressupost.

Historic de noticies