L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant per a la realització d’activitats de foment de la llengua i cultura popular valenciana, anualitat 2021, una subvenció per import de 2.000,00 € per CANÇONS VALENCIANES DE NADAL amb una despesa de dos mil cinc-cents euros (2.500,00 €) per a l’activitat realitzada el 19 de desembre de 2020 en el Centre Cultural Polivalent de Muro.

Historic de noticies